LOCUINȚE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Locuințe socialeDATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Locuința socială se atribuie, cu chirie subvenționată, unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

     Actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă, destinată închirierii, din fondul locativ aflat în proprietatea statului și a municipiului Deva

     Actele se pot depune atât personal, la sediul D.A.S. Deva – Compartiment registratură, comunicare și relații cu publicul, cât și online, scanate și transmise pe adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro
 
1. Cerere completată de titular (formular tipizat);
2. Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul, împreună cu soţul/soţia şi ceilalţi membri majori din familia acestuia, nu deţin în proprietate o altă locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă destinată închirierii din fondul locativ de stat;
3. Acte doveditoare din care să rezulte venitul net pe ultimele 12 luni, respectiv:

 • adeverință eliberată de unitatea angajatoare (pe ultimele 12 luni, pentru toate persoanele din familie angajate);
 • extras de cont pentru veniturile care se încasează de la bancă (pe ultimele 12 luni);
 • mandat poștal pentru veniturile încasate de la Poșta Română (pe ultimele 12 luni sau pe ultima lună, însoțit de declarație pe propria răspundere privind venitul net încasat pe ultimele 12 luni);
 • acte de venit pentru persoanele care lucrează în străinătate, în original și traduse în limba română, extras de cont bancar (pe ultimele 12 luni), contract de muncă (tradus în limba română);
 • alte acte doveditoare privind veniturile.
4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte (în original sau în format electronic, transmise prin e-mail), respectiv:
 • contract de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde este tolerat în spaţiu sau declarația pe propria răspundere a proprietarului imobilului unde este tolerat în spațiu, iar în cazul în care nu poate dovedi cu acte, titularul cererii va depune declaraţie pe propria răspundere privind situaţia locativă actuală şi adeverinţă de la asociaţia de proprietari de unde să rezulte că este luat în evidenţă şi plăteşte taxele comune la acea adresă;
 • contract de închiriere încheiat cu proprietarul imobilului, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.J.F.P. Hunedoara / contract de închiriere încheiat cu firma proprietară a căminului de nefamiliști/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat, prin care să facă dovada că au calitatea de chiriaș în ultimele 12 luni anterior depunerii cererii de acordare a locuințelor sociale/anterior depunerii actelor de reactualizare a dosarului de locuință;
 • contract de locațiune-închiriere încheiat cu Municipiul Deva, în cazul în care titularul cererii locuieşte într-un cămin aflat în proprietatea Municipiului Deva;
 • declaraţie pe propria răspundere a titularului care nu poate face dovada situației locative actuale.  
5. Acte de stare civilă pentru titular și membrii familiei (în original sau în format electronic, transmise prin e-mail), respectiv:
 • certificate de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • buletin/carte de identitate de unde să rezulte domiciliul stabil/flotant pe raza municipiului Deva sau carte de identitate provizorie pe raza municipiului Deva;
 • buletin/carte de identitate de unde să rezulte domiciliul în localitatea unde are sediul instituţia de ocrotire socială din judeţul Hunedoara pentru titularul cererii care face dovada că a fost instituţionalizat şi are loc de muncă pe raza municipiului Deva;
 • sentință civilă definitivă de divorț - dacă este cazul;
 • certificat de deces – dacă este cazul;
 • hotărâre eliberată de DGASPC Hunedoara sau sentință judecătorească privind stabilirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru copii;
 • alte acte administrative privind starea civilă.
6. Acte din care să rezulte nivelul studiilor solicitantului, respectiv:
 • Diplome, certificate de studii, adeverințe de studii (în original sau în format electronic, transmise prin e-mail);
 • Declarație pe proprie răspundere că nu are studii sau pregătire profesională.
7.
 • Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul specialist, cu o vechime mai mică de 3 luni, în cazul în care titularul sau un membru al familiei, suferă de una din bolile prevăzute în Anexa 2 la O.U.G. nr.40/1999 care necesită atribuirea unei camere în plus;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap grav/accentuat (în original sau în format electronic, transmise prin e-mail);
 • Decizie privind incapacitatea de muncă (în original sau în format electronic, transmise prin e-mail).
8. În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va depune acte în dovedire :
 • persoane şi familii evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari - contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari sau după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, actul de deţinere al locuinţei în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ, sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, hotărâre definitivă şi irevocabilă de revendicare imobil/dispoziție de restituire, după caz;
 • tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani – adeverinţă de la instituţia de unde provine;
 • veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – certificat de încadrare în categoria respectivă;
 • cupon de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie minimă socială/pensie de invaliditate;
 • dovada faptului că este victimă a violenței domestice;
 • pentru sportivii de performanţă cu rezultate deosebite, recunoscute pe plan naţional şi/sau internaţional/Olimpiadă (Jocuri olimpice), legitimaţi la cluburi sportive din ţară – diplomele obţinute de sportivi pe plan naţional şi/sau internaţional/Olimpiadă (Jocuri olimpice) şi legitimaţia de sportiv eliberată de un club sportiv din ţară.                    
Notă: Fotocopierea actelor solicitate în original se asigură, în mod gratuit, de Direcția de Asistență Socială Deva.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate