INFORMAȚII PUBLICE

Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:

 • hotãrârile adoptate de Consiliul local al municipiului Deva;
 • organigrama Direcției de Asistență Socială Deva;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistență Socială Deva;
 • anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva;
 • anunţuri de achiziții publice;
 • sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
 • hotărâri adoptate de Consiliului local al municipiului Deva;
 • dispoziţii emise de Primarul municipiului Deva;
 • autorizaţii taxi;
 • autorizatii de funcţionare;
 • adeverinţe;
 • acorduri;
 • avize;
 • autorizaţii de demolare;
 • autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
 • certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
 • certificat de producător agricol
 • certificat fiscal
 • contracte de închiriere
 • contracte de concesiune
 • contracte privind achiziţiile publice
 • documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
 • documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea municipiului Deva
 • documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul municipiului Deva
 • documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
 • rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
 • documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
 • regulamentul local de urbanism
 • autorizatii de construire
 • certificate de urbanism
 • procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
 • avize privind racordurile la reţelele edilitare
 • procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
 • procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
 • raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
 • state de functii
 • state de personal
 • contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
 • dosare de personal
 • dosare profesionale
 • carnete de muncă
 • planul de protecţie civilă
 • planul de aparare împotriva dezastrelor
 • planul cu principalele activitati de protectie civila
 • planul dezvoltarii bazei materiale
 • planul pregatirii de protectie civila
 • planul de organizare de protectie civilă

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate