PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Indemnizaţia pentru persoana cu handicap


DATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Indemnizaţia pentru persoana cu handicap grav se acordă în baza unei cereri scrise, adresate de către persoana cu dizabilităţi sau reprezentantul legal al acesteia. 
     Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul grav de handicap şi se asigură de către primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav

  • Cerere-tip
  • Acordul pentru obţiunea exprimată, eliberat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara (original)
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul de recuperare sau planul de servicii
  • Procură specială (în care să fie specificat dreptul reprezentantului legal de a se ocupa de întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de la Consiliul Local al Municipiului Deva, deschiderea contului la Raiffeisen Bank / Banc Post / Banca Transilvania şi ridicarea drepturilor băneşti obţinute conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ………………, precum şi ridicarea cardului cu codul PIN)
  • Curatela
  • Carte de identitate / Buletin de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie al persoanei cu handicap (original)
  • Carte de identitate / Buletin de identitate reprezentant legal / curator / tutore
  • Acte doveditoare venit (cupon pensie, cupon şomaj, decizie pensie invaliditate etc.)
  • Sentinţă de divorţ (unde este cazul)

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate