LOCUINȚE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Asociații de proprietariDATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Acte necesare pentru înfiinţarea asociaţiei de proprietari
1. Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de constituire se depun şi se înregistrează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.
2. Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
3. Acordul de asociere trebuie să conţină:
     a. adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate
     b. numele şi prenumele tuturor proprietarilor asociaţi
     c. descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea condominiului, structura condominiului, numărul de etaje, numărul de proprietăţi individuale - structurate pe număr de camere, numărul de clădiri, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent condominiului, numărul cadastral sau topografic al imobilului şi numărul de carte funciară pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară
     d. enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună, precum şi regulile de folosinţă a părţilor comune, potrivit prezentei legi
     e. cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar, din proprietatea comună
     f. declaraţiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informaţiile referitoare la suprafeţele utile şi construite, în situaţia în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuinţelor sau ale spaţiilor cu altă destinaţie.
     Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află condominiul.
4. Încheierea se dă fără citarea părţilor şi este executorie.
5. Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, preşedintele asociaţiei fiind obligat să informeze, în scris, toţi proprietarii, în aceeaşi zi, prin afişare la avizier.
     Apelul se judecă cu citarea părţilor.
6. Înscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor, în vederea constituirii asociaţiei de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere. Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de înfiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.
7. Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari, ori de câte ori există modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.
8. Odată cu pierderea calităţii de proprietar în condominiu, încetează statutul de membru al respectivei asociaţii de proprietari.

  • Taxa judiciară de timbru
  • Extras de carte funciară colectivă
  • Actele de identitate ale membrilor comitetului executiv, inclusiv ale preşedintelui asociaţiei şi ale comisiei de cenzori.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate