LOCUINȚE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Locuințe ANLDATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe sunt destinate tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe, ale căror venituri nu le permit achiziționarea sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. 

     ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE LOCUINȚĂ ANL
     Obligatoriu loc de muncă în municipiul Deva și vârsta titularului de până la 35 ani la data depunerii dosarului
1. Cerere tip depusă de titular;
     Locul de primire a cererilor se stabileşte la sediul Direcției de asistenţă socială din municipiul Deva, str. I. L. Caragiale nr.4, et. 1, Registratură.
2. Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este/nu sunt beneficiarul/beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Deva, sau, după caz, în localitatea din afara municipiului Deva unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.
3. Acte doveditoare din care să rezulte venitul mediu net/membru de familie, respectiv:

 • adeverință eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni și adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să rezulte calitatea de salariat (extras REVISAL);
 • cupon sau extras bancar alocație de stat pentru copil/copii;
 • cupon de pensie (pentru ultima lună);
 • cupon indemnizație persoană cu handicap (pe ultima lună) și/sau adeverință pentru indemnizație persoană cu handicap eliberată de DGASPC Hunedoara (pe ultimele 12 luni);
 • adeverinţă de șomaj eliberată de AJOFM din care să rezulte cuantumul indemnizației și perioada pentru care se stabilește acest drept;
 • fișa plăților eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara (pe ultimele 12 luni);
 • extras de cont pentru veniturile care se încasează de la bancă (pe ultimele 12 luni);
 • mandat poștal pentru veniturile încasate de la Poșta Română (pe ultimele 12 luni sau pe ultima lună, însoțit de declarație pe propria răspundere privind venitul net încasat pe ultimele 12 luni);
 • acte de venit pentru persoanele care lucrează în străinătate, în original și traduse în limba română, extras de cont bancar (pe ultimele 12 luni), contract de muncă (tradus în limba română);
 • alte acte doveditoare privind veniturile familiei.
     Actele de venit se prezintă în mod obligatoriu pentru toți membrii familiei, inclusiv copii.
4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv:
 • Extras C.F. și/sau contract de vânzare-cumpărare ori contract de comodat pentru locuinţa unde este tolerat în spaţiu, schița imobilului din care să rezulte suprafața locuibilă;
 • Contract de închiriere înregistrat la ANAF pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat, schița imobilului din care să rezulte suprafața locuibilă;
 • Conform prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuințele, suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi.
     În cazul în care din actele depuse de solicitant, nu se poate determina suprafața locuibilă, solicitantul va depune declarație notarială din care să rezulte numărul încăperilor de locuit din imobil și suprafața locuibilă a acestora sau un act oficial din care să rezulte această cerință.
 • Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari (după caz, de la conducerea instituției care a închiriat locuința) din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc în imobil și gradul de rudenie al acestora;
 • Pentru locuințele tip casă familială, se va depune declarația notarială a proprietarului din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc la această adresă, numele acestora și gradul de rudenie.
     În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude, este necesar să aibă domiciliul la adresă.
5. Acte de stare civilă – certificate de naştere, certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate, sentință civilă definitivă de divorț, alte acte doveditoare privind starea civilă;
6. Acte doveditoare din care să rezulte că titularul are în întreţinerea sa alte persoane (dacă este cazul):
 • acte de identitate ale acestora;
 • adeverinţă de la Agenţia Naţională de Administrate Fiscală DGFP privind veniturile impozabile ale acestor persoane;
 • adeverinţă de la locul de muncă al contribuabilului din care să rezulte că beneficiază de deduceri pentru persoana aflată în întreţinere.
7. Diploma de absolvire studii pentru titular, indiferent de nivelul de pregătire;
8. Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă semnat de medicul specialist și de conducătorul acestei instituții, dacă boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținerea acestuia necesită, potrivit legii (Anexa 2 la O.U.G. nr. 40/1999), însoțitor sau o cameră în plus ori certificat de încadrare în gard de handicap grav/handicap grav cu însoţitor (pentru solicitant sau oricare membru al familiei aflat în întreţinerea acestuia).
9. În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va depune acte în dovedire :
     a) tineri proveniţi din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituționalizat;
     b) tineri care au adoptat sau adoptă copii – hotărâre eliberată de DGASPC Hunedoara sau sentință judecătorească privind stabilirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru copiii dați spre adopție sau alte acte doveditoare eliberate de către instituția de ocrotire socială din care să rezulte că a început procedura de adopție;
     c) tineri evacuați din case naționalizate – sentința de evacuare definitivă și irevocabilă sau procesul-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc ori actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar.

Notă: La depunerea dosarului, actele vor fi prezentate în original.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate