COPII ȘI FAMILIE

Ajutor de urgență / Ajutor comunitar

Ajutor de urgență / Ajutor comunitar
DATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

Detalii Ajutor urgență/Ajutor comunitar conform HCL nr. 87/2024

ACTE NECESARE pentru AJUTOR DE URGENŢĂ

 • Cerere-tip
 • Actul de identitate (B.I., C.I., C.I.P.) al solicitantului şi al tuturor membrilor de familie
 • Certificat de naştere pentru copii
 • Certificat de căsătorie
 • Dovezi de venit (adeverinţă de salarizare, cupon de pensie, cupon ajutor şomaj, adeverinţă sau cupon beneficii de asistenţă socială etc.)
 • Adeverinţă de elev/student, din luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă, în care se va menţiona dacă beneficiază de bursă, tipul bursei şi cuantumul acesteia
 • Adeverinţă de venit din programul PATRIMVEN, din care să rezulte veniturile obţinute din activităţi independente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri din activităţi agricole; venituri din premii şi jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia; venituri din alte surse etc.
 • Certificat fiscal, eliberat de serviciul specializat din cadrul Primăriei, cu bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate
 • Adeverinţă Registru agricol
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Hotărâre judecătorească de delegare a autorităţii părinteşti, potrivit legii
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap, eliberat, potrivit legii, de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi/copii, respectiv acte care atestă încadrarea în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere
 • Certificatul de deces (în original şi în copie)
 • Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator
 • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea (facturi fiscale, însoţite de chitanţe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare)
 • Documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor
 • Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi/sau înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată
 • Acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare/externare din spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacităţii de muncă, reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate, specificându-se diagnosticul, tipul intervenţiei, tratamentul propus, durata tratamentului etc.)
 • Pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze şi orteze – dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea
 • Adeverinţă eliberată de penitenciar, în cazul persoanelor care au fost condamnate penal
 • Orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenţă
 • Angajament scris al beneficiarilor că vor folosi ajutorul de urgenţă în scopul pentru care a fost acordat

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate